+421 48 415 15 20 ko@ko.sk

DOKUMENTY

Všeobecne záväzné predpisy, smernice a formuláre

Smernice a nariadenia ES

Legislatíva Európskej únie

Zobraziť

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá

0,7 MB Stiahnuť

SMERNICA RADY 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá

0,1 MB Stiahnuť

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

2,2 MB Stiahnuť

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

0,7 MB Stiahnuť

Príloha II (Povinný štítok a identifikačné číslo vozidla) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144

Zobraziť
Zákony a vyhlášky

Legislatíva Slovenskej republiky

Zobraziť

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zobraziť

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zobraziť

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (najmä položky 63 až 98 v časti Doprava Sadzobníka správnych poplatkov)

Zobraziť

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

Zobraziť

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

Zobraziť

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania

Zobraziť

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla

Zobraziť

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Zobraziť
Schválenia

Schvaľovanie vozidiel

Zobraziť

Právoplatné rozhodnutia o povolení na zriadenie PKO nad rámec existujúcej siete

Zobraziť

Zoznam schválených meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie kontroly originality

0,1 MB Stiahnuť

Schválený cenník poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám ko týkajúce sa prístupu do ISKO a distribúcie tlačív

0,2 MB Stiahnuť

Povolenie výnimky pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom menších rozmerov pre vozidlá kategórie M a N

Zobraziť
Formuláre

Prihláška na základné školenie technika kontroly originality

0,1 MB Stiahnuť

Prihláška na doškoľovací kurz technika kontroly originality

0,1 MB Stiahnuť

Prihláška na základné školenie pracovníkov pre administratívne úkony kontroly originality

0,1 MB Stiahnuť

Prihláška na skúšku technika kontroly originality (základné školenie)

0,1 MB Stiahnuť

Prihláška na opakovanú skúšku technika kontroly originality (základné školenie)

0,1 MB Stiahnuť

Prihláška na skúšku technika kontroly originality (doškoľovací kurz)

0,1 MB Stiahnuť

Prihláška na opakovanú skúšku technika kontroly originality (doškoľovací kurz)

0,1 MB Stiahnuť

Žiadosť o vydanie potvrdenia dôveryhodnosti osoby

0,1 MB Stiahnuť

Plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality na rok 2023

0,1 MB Stiahnuť

Technická podpora

0,2 MB Stiahnuť
Systémy manažérstva

Certifikat ISO 9001

1,0 MB Stiahnuť

Certifikát ISO/IEC 27001

0,2 MB Stiahnuť

Osvedčenie o akreditácii č. I-018 (ISO/IEC 17020)

1,4 MB Stiahnuť

Rozsah akreditácie - príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. I-018 (ISO/IEC 17020)

0,2 MB Stiahnuť

Politika kvality

0,1 MB Stiahnuť

Stažnosti a odvolania

2,2 MB Stiahnuť

Zásady ochrany osobných údajov

0,1 MB Stiahnuť

V prípade, že potrebujete poradiť, kontaktujte nás

048 415 15 20

ko@ko.sk