+421 48 415 15 20 ko@ko.sk

Overte si výsledok kontroly
originality vozidla OVERIŤ

Pracovisko kontroly originality v Bytči (STK Bytča) príjme technika KO.
V prípade záujmu kontaktujte: minarik@stkbytca.sk, t.č.: +421908267636.

Pracovisko kontroly originality v Bratislave (AutoSystem s.r.o.) príjme technika KO.
V prípade záujmu kontaktujte: jurcovic@auto-system.sk, t.č.: +421911409628.

Čo je kontrola originality

Kontrolou originality je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla.

Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla (VIN a iné označenia vozidla), komponenty určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť, ako aj vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch.

Účel kontroly originality

Účelom kontroly originality je overenie stavu spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok kontroly originality je zaznamenaný do informačného systému kontroly originality a Odborného posudku o kontrole originality.

Výsledok kontroly originality je možné bezplatne overiť.

Pozmeňovanie identifikátorov vozidla je trestným činom*.

Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo bude
vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vrátené pôvodným majiteľom.

*§ 220 Trestného zákona

Kedy potrebujem kontrolu originality

Odborný posudok o kontrole originality sa vyžaduje v nasledovných prípadoch*

pre jednotlivo dovezené zo zahraničia (vozidlá evidované) v plnom rozsahu,

na základe rozkazu alebo rozhodnutia schvaľovacieho orgánu,

pri vydaní duplikátu technického osvedčenia vozidla z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia okrem vozidiel kategórie S, PN a výmenných nadstavieb.

* zákon č. 106/2018 Z. z o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

** Ďalšie prípady v ktorých je potrebné vykonanie kontroly originality upravuje Vyhláška č. 131/2018 Z. z. a Zákon č. 8/2009 Z. z..

Kde mi urobia kontrolu originality

Kontrolu originality vozidiel vykonávajú oprávnené pracoviská kontroly originality v rámci Slovenskej republiky.

ZOBRAZIŤ PRACOVISKÁ

Ako postupovať

Zahraničné doklady potrebné pre prihlásenie jednotlivo dovezené vozidlá

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE

Správne konanie pri jednotlivo dovezených vozidlách

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE

Pridelenie náhradného VIN čísla

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE