+421 48 415 15 20 ko@ko.sk

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Odpovede na často kladené otázky

Najčastejšie otázky k výkonu kontroly originality

Ak technici na pracovisku KO zistia stopy neoprávneného zásahu do identifikátorov vozidla, dokladov vozidla alebo zistia pátranie po vozidle, vystavia Odborný posudok s hodnotením „nespôsobilé“, pričom sa do výsledku KO zaznamenajú zistené nedostatky (napr. chýba výrobný štítok, nezrovnalosť v dokladoch, nečitateľné VIN, VIN v pátraní...).

Zistenú skutočnosť musia oznámiť Policajnému zboru, pretože existuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu (napr. § 220 Trestného zákona, Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla). Polícia vozidlo alebo doklady zaistí na ďalšie skúmanie.

 • Ak sa potvrdí manipulácia a podozrenie zo spáchania trestného činu, zisťuje sa ďalej pôvodná identita vozidla.
 • Ak sa podarí vozidlo identifikovať a teda zistiť pôvodné VIN, overuje sa jeho výskyt v pátraní.
  • Ak sa vozidlo vyskytuje v pátraní a je možné ho vrátiť (napr. nie je poskladané z niekoľkých vozidiel, pôvodný majiteľ je známy,...), vracia sa pôvodnému majiteľovi.
  • Ak sa v pátraní nevyskytuje a bola potvrdená neoprávnená manipulácia, vozidlo je po zabezpečení dôkazného materiálu vrátené ako nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, je mu odobraté osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom a vozidlo je vyradené z evidencie vozidiel.
 • Ak sa ale pozmeňovanie a falšovanie identifikačných údajov nepotvrdí, vozidlo je vrátené. Pretože nie je dovolené prepisovanie výsledku KO v pôvodnom Odbornom posudku, na vydanie nového Odborného posudku s hodnotením „spôsobilé“ je potrebné absolvovať opakovanú KO.

Počas kontroly originality sa môže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka.

O kontrole nových vozidiel zakúpených na Slovensku sa zatiaľ neuvažuje napriek tomu, že Polícia SR má poznatky o manipulácii aj s novými vozidlami. Nové vozidlo je tiež možné doviezť zo zahraničia, kde je jeho pôvod ťažšie zistiteľný. Ak je predmetom jednotlivého dovozu nové vozidlo, je nutné absolvovať kontrolu originality administratívnu, ak sa však vozidlo bude nanovo schvaľovať a nielen uznávať už schválené vozidlo, potom absolvuje kontrolu originality základnú.

Kontrolný mechanizmus je ustanovený zákonom č. 106/2018 Z.z.. Pracoviská kontroly originality môžu kontrolovať oprávnení pracovníci orgánov štátneho odborného dozoru ministerstva dopravy, okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov a pracovníci Technickej služby kontroly originality.

Výsledkom KO je stanovenie, či vozidlo je spôsobilé, dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Výsledok sa vyznačuje v Odbornom posudku o kontrole originality. Priebeh kontroly ako aj jej výsledok sa zaznamenáva on-line do celoštátneho informačného systému kontroly originality - ISKO. Verejnosť si môže overiť výsledok KO priamo tu.

Vozidlá sú pri prvej kontrole originality označené kontrolnými bezpečnostnými nálepkami. Tie zostávajú na vozidle bez zmeny. V prípade výmeny označeného dielu, napr. z dôvodu havárie, sa pri následnej KO chýbajúce bezpečnostné nálepky doplnia.

Doklady ku kontrole originality

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole originality ustanovuje vyhláška MDV SR č. 139/2018 §36:

(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie kontroly originality okrem preukazu totožnosti aj tieto doklady, ak ide o

 • vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
  1. osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak je vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež aktuálna kópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časti II opatrená odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,
  2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla, ktorý sa predkladá pri výmene karosérie vozidla alebo rámu vozidla,
  3. doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 34 ods. 11 písm. b) a c) zákona, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo, na ktorom je vykonaná hromadná prestavba typu vozidla,
  4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla, ktoré sa predkladá, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,
 • jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel,
  1. doklad o nadobudnutí vozidla,
  2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je evidované, pri dvoch častiach osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti; ak osvedčenia sú v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladajú sa s úradným prekladom do štátneho jazyka, pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii,
  3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom je evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku; predkladá sa, len ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,
  4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu,
 • jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla,
  1. doklad o nadobudnutí vozidla,
  2. technické osvedčenie vozidla spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku,
  3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu,
 • jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel,
  1. doklad o nadobudnutí vozidla,
  2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nie je prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
  3. osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie EÚ alebo
  4. originál alebo kópiu vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu alebo zmluvného štátu alebo
  5. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou overovania alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike platný základný technický opis vozidla; predkladá sa, ak vozidlo nemalo udelené typové schválenie EÚ alebo vozidlo nemalo udelené typové schválenie vozidla alebo vozidlo nemalo udelené schválenie jednotlivého vozidla udelené v členskom štáte alebo zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie,
 • vozidlo vyradené z evidencie vozidiel pred opätovným schválením na prevádzku v cestnej premávke podľa§ 30 zákona,
  1. osvedčenie o evidencii časť II, ak je vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež aktuálna kópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časti II opatrená odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,
  2. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla, ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia,
  3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla, ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia,
  4. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel; doklad nie je potrebné predložiť, ak sú predložené pôvodné doklady vozidla alebo pôvodná tabuľka s evidenčným číslom, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
 • dodatočne schvaľované vozidlo podľa § 31 zákona,
  1. doklad o nadobudnutí vozidla,
  2. doklad vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa§ 1 ods. 5 zákona,
  3. doklad o vyradení vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa § 1 ods. 5 zákona,
 • vozidlo, ktoré nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel, technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vozidla vydaný orgánom Policajného zboru,
 • vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a nie je jednotlivo dovezené,
  1. doklad o nadobudnutí vozidla,
  2. osvedčenie o evidencii časť II, ak je vystavené alebo vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru,
  3. osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie EÚ.

(2) Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním kontroly originality.

Notárske overenie potvrdzuje zhodnosť obsahu kópie dokladu s originálom. Nepotvrdzuje pravosť originálneho dokladu, pretože notár neoveruje pravosť krycích ochranných prvkov originálneho dokladu, ktoré sa overujú pri kontrole originality. Kópia dokladu samozrejme žiadne originálne ochranné prvky z pôvodného dokladu neobsahuje, preto môže slúžiť len na získanie údajov, nie na kontrolu originality. Pre kontrolu originality sa striktne vyžaduje predloženie originálu dokladu zo štátu dovozu.

Preklady registračných dokladov od vozidla do štátneho jazyka je potrebné predložiť, ak sú v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, a to ak ide o

 • jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel je potrebný preklad osvedčenia o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je evidované, pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii;
 • jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla je potrebný preklad technického osvedčenia.

Povinnosť predkladania prekladu dokladov bližšie upravuje Vyhláška č.139/2018 Z. z. , § 36.

Popis harmonizovaných položiek upravuje Vyhláška 133/2018 Z. z. , § 3.

Preklady registračných dokladov sú pri kontrole originality vyžadované teda aj v prípadoch, ak

 • zahraničné osvedčenie o evidencii obsahuje poznámky, ktoré sa netýkajú kontroly originality (napr. poznámky obsahujú údaje o emisnej triede, zmena konštrukčnej rýchlosti a pod.);
 • zahraničné osvedčenie o evidencii obsahuje textové poznámky, ktoré nadväzujú na harmonizované časti.

Preklady registračných dokladov nie sú pri kontrole originality vyžadované v prípade, ak

 • zahraničné osvedčenie o evidencii obsahuje len harmonizované časti (väčšina holandských a rakúskych dokladov);
 • zahraničné osvedčenie o evidencii obsahuje okrem harmonizovaných údajov iba číselné poznámky, ktoré nadväzujú na harmonizované časti;
 • zahraničné osvedčenie o evidencii obsahuje okrem harmonizovaných údajov iba vyznačenie odhlásenia vozidla.

Bezplatné overenie údajov z KO

Áno, verejnosť si môže bezplatne overiť výsledok kontroly originality v menu Overenie výsledku KO, zadaním jedného z parametrov vyhľadávania:

 • VIN číslo vozidla,
 • Evidenčné číslo,
 • čísla Odborného posudku KO + stav počítadla prejdenej vzdialenosti z Odborného posudku,
 • číslo QR nálepky KO.

Áno, podrobnejšie údaje z kontroly originality sú bezplatné pri zadaní čísla Odborného posudku a  stavu počítadla prejdenej vzdialenosti z Odborného posudku (počet km).

Údaje z kontroly originality

Údaje z kontroly originality obsahujú všetky dôležité údaje o vozidle z vykonanej kontroly originality. Jeho súčasťou sú okrem iných aj údaje o výsledku kontroly originality, overenie blokácie vozidla v evidencii vozidiel k času vykania kontroly originality, fotografie z kontroly originality, údaje z  VINdekodéra, výbava vozidla, štát dovozu, dátum registrácie a odhlásenie v štáte, dočasné/prepravné číslo, či skryté opravy – meranie povlakovej vrstvy.

Údaje z kontroly originality je možné získať priamo tu pre každé vozidlo, ktoré absolvovalo kontrolu originality. Podstatné je vedieť aspoň jeden z vyhľadávacích parametrov:

 • VIN číslo vozidla,
 • Evidenčné číslo vozidla,
 • čísla Odborného posudku KO + stav počítadla prejdenej vzdialenosti z Odborného posudku,
 • číslo QR nálepky KO.

Údaje z kontroly originality pri zadaní čísla Odborného posudku a stavu počítadla prejdenej vzdialenosti z Odborného posudku (počet km) sú bezplatné.

V ostatných prípadoch (pri zadaní VIN, EČV alebo QR nálepky KO) je cena 6,00 EUR s DPH.

Áno. S cieľom zamedzenia podvodov súvisiacich so zneužívaním oneskorených zápisov blokácií vozidla začala Slovenská komora exekútorov v októbri 2011 využívať informačný systém, ktorý umožňuje exekútorom zapisovať blokácie priamo on-line do evidencie vozidiel. Aby si záujemca mohol ešte pred kúpou overiť, či nie je na konkrétne vozidlo vedená blokácia, stalo sa overenie blokácie vozidla v  evidencii vozidiel neoddeliteľnou súčasťou kontroly originality vozidla a výsledok overenia je automaticky zapísaný aj do Odborného posudku o kontrole originality vozidla. Verejnosť si môže overiť blokáciu vozidla v čase vykonania kontroly originality priamo cez  Overenie výsledku KO. Overenie sa vzťahuje na dátum a čas kontroly originality, preto ak vozidlo kupujete s odstupom, je dôležité overiť si blokáciu v reálnom čase. To je možné na webovej stránke Registra prevádzkových záznamov vozidiel www.rpzv.sk prostredníctvom AUTO-Passu.

Nenašli ste odpovede?

Kontaktujte nás:

048 415 15 20

ko@ko.sk