+421 48 415 15 20 ko@ko.sk

PRIDEĽOVANIE NÁHRADNÉHO VIN

(VIN = IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA)

Povinnosti žiadateľa pri prideľovaní náhradného VIN

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality, ktoré je oprávnené na túto činnosť.

Zásady pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

vozidlu zostáva identifikačné číslo vozidla (VIN) po celú dobu životnosti a v žiadnom prípade sa nedá zmeniť,

rovnaké VIN nemôže byť pridelené rôznym vozidlám,

ak vozidlu nebolo pridelené VIN, alebo vozidlu bolo pridelené výrobné číslo, ktoré nezodpovedá VIN* a nie je na vozidle umiestnené metódou tepania alebo razenia, vozidlu sa pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN podľa Metodického pokynu č. 2/2014.

*napr. obsahuje lomítka, pomlčky a podobne - ak identifikačné číslo vozidla VIN obsahuje lomítko a rok výroby, rok výroby nie je súčasťou identifikačného čísla vozidla VIN

Pridelenie náhradného identifikačné číslo vozidla VIN

Štátny dopravný úrad náhradné identifikačné číslo vozidla VIN pridelí, ak

pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,

pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,

identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

Nepridelenie náhradného identifikačné číslo vozidla VIN

Štátny dopravný úrad náhradné identifikačné číslo vozidla VIN nepridelí, ak

pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,

pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identifikačných čísel vozidla VIN; to neplatí, ak nadstavba vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci viacstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac identifikačných čísel vozidla VIN,

jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,

ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti,

na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,

pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

Ďalšie potrebné informácie ohľadom prideľovania náhradného VIN sú v Metodickom pokyne č. 2/2014.

V prípade, že potrebujete poradiť, kontaktujte nás

048 415 15 20

ko@ko.sk