Technici kontroly originality – získanie odbornej spôsobilosti

Podľa § 74 ods. 1 písm. i) zákona musí oprávnená osoba kontroly originality zamestnávať ku dňu začatia činnosti dvoch technikov kontroly originality alebo jedného technika kontroly originality, ak oprávnená osoba kontroly originality je zároveň technikom kontroly originality.

Technik kontroly originality môže vykonávať kontrolu originality vozidla až po udelení osvedčenia technika kontroly originality. Osvedčenie udeľuje Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po splnení podmienok podľa § 78 ods. 2 zákona.

Jednou z podmienok získania osvedčenia technika kontroly originality je absolvovanie základného školenia. Písomnú žiadosť o prihlásenie fyzickej osoby na základné školenie podáva fyzická osoba, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality (platné povolenie) alebo oprávnená osoba kontroly originality v súlade s § 80 zákona č. 725/2004 Z. z. a v rozsahu podľa § 79 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel.

Ďalšou z podmienok získania osvedčenia technika kontroly originality je absolvovanie z odbornej spôsobilosti s výsledkom „vyhovel“. Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia fyzická osoba, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality (platné povolenie) alebo oprávnená osoba kontroly originality v súlade s § 82 zákona č. 725/2004 Z. z. a podľa § 81 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. prihlasuje prostredníctvom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel ministerstvu fyzickú osobu na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich dní odo dna ukončenia základného školenia (§ 80 ods. 2 zákona). Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika kontroly originality alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality podáva poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel.

Písomnú žiadosť o prihlásenie technika kontroly originality na doškoľovací kurz podáva oprávnená osoba kontroly originality v súlade s § 81 zákona č. 725/2004 Z. z. a v rozsahu podľa § 80 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel.

Na stiahnutie

Získanie odbornej spôsobilosti technika KO - text
Získanie odbornej spôsobilosti technika KO - obrázok

Prihláška na základné školenie technika kontroly originality
Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti (doškolenie)
Prihláška na základné školenie pracovníkov pre administratívne úkony kontroly originality
Prihláška na opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti (doškolenie)
Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti (školenie)
Prihláška na doškoľovací kurz technikov kontroly originality
Prihláška na opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti (školenie)

Upozornenie: Prihlášky na skúšky technikov kontroly originality adresujte ministerstvu dopravy, ale zasielajte ich poverenej technickej službe (nie ministerstvu)!

 
© 2015 - IRIS IDENT