Prideľovanie náhradného identifikačného čísla vozidla - VIN

1.septembra 2009 nadobúda účinnosť:
 • zákon č. 307/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z.
 • metodický pokyn č. 19/2009 v znení metodického pokynu č. 31/2009, č. 49/2010, ktorými sa upravuje postup pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

1.marca 2014 nahrádza metodický pokyn č. 19/2009 a nadobúda účinnosť:
 • metodický pokyn č. 2/2014 na zabezpečenie jednotného postupu pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, umiestňovaní a upevňovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla VIN na vozidle

Odkazy na tieto legislatívne dokumenty nájdete na stránkach MDPT SR (www.telecom.gov.sk) ako aj na stránkach www.ko.sk v časti menu legislatíva.
Štátny dopravný úrad pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ak
 • pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 • pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 • identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa nepridelí vozidlu, ak
 • pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 • pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identifikačných čísel vozidla VIN; to neplatí, ak nadstavba vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci viacstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac identifikačných čísel vozidla VIN,
 • jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,
 • ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti,
 • na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,
 • pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality podľa §85a zákona č. 725/2004 Z. z. a podľa metodického pokynu č. 2/2014.

Pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN sa vychádza zo zásady, že vozidlu zostáva identifikačné číslo vozidla VIN po celú dobu životnosti a v žiadnom prípade sa nedá zmeniť. Dbá sa pritom o to, aby rovnaké číslo nemohlo byť pridelené rôznym vozidlám. Vo výnimočných prípadoch, že v minulosti nebolo vozidlu pridelené identifikačné číslo vozidla VIN, alebo vozidlu bolo pridelené výrobné číslo, ktoré nezodpovedá identifikačnému číslu vozidla VIN napr. obsahuje lomítka, pomlčky a podobne (ak identifikačné číslo vozidla VIN obsahuje lomítko a rok výroby, rok výroby nie je súčasťou identifikačného čísla vozidla VIN) a nie je na vozidle umiestnené metódou tepania alebo razenia, vozidlu sa pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN podľa štruktúry uvedenej v prílohe metodického pokynu.

Dokumenty na stiahnutie:
Vzor žiadosti pre pridelenie náhradného identifikačného čísla VIN
Vzor žiadosti pre pridelenie identifikačného vozidla VIN (jednotlivo vyrobené vozidlo)
Sieť pracovísk kontroly originality na umiestňovanie a upevňovanie náhradných identifikačných čísiel vozidla VIN jednotlivým vozidlám a identifikačných čísiel vozidla VIN jednotlivo vyrobeným vozidlám
 
© 2015 - IRIS IDENT