Verejnosť > Spolupráca a kariéra > Zriadenie pracoviska KO (PKO)

Zriadenie pracoviska KOPovolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality s jednou alebo dvomi kontrolnými linkami podľa § 83 zákona č. 106/2018 Z. z. vydáva na základe žiadosti príslušný Okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Vyhláška č. 139/2018 § 16 ustanovuje obsah návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality. Jednou z podmienok pre udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality je voľná kapacita siete pracovísk kontroly originality v príslušnom územnom obvode. Informáciu o stave siete v územnom obvode Vám poskytne príslušný Okresný úrad sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Držiteľ povolenia podľa § 83 zákona 106/2018 Z. z. je povinný počas platnosti povolenia každých šesť mesiacov informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia pracoviska kontroly originality. Schvaľovací orgán zruší povolenie, ak držiteľ povolenia neplní oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety v lehote platnosti povolenia, nie je schopný zriadiť pracovisko kontroly originality. Následne je potrebné požiadať o overenie plnenia podmienok. Žiadosť o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality žiadateľ predkladá technickej službe kontroly originality vozidiel v rozsahu ustanovenom § 18 vyhlášky 139/2018 Z. z. O výsledku overenia splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality, technická služba kontroly originality vozidiel vydá správu.

Správu z overenia, okrem iného, žiadateľ prikladá podľa § 20 vyhlášky 139/2018 Z. z k žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality Okresnému úradu v sídle kraja, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Ak sú splnené všetky podmienky, príslušný Okresný úrad v sídle kraja vydá podľa § 84 zákona 106/2018 Z. z. oprávnenie na vykonávanie kontroly originality.Na stiahnutie


Cenník overovania plnenia podmienok

Zoznam schválených meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie kontroly originality


Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV