Verejnosť > Spolupráca a kariéra > Získanie spôsobilosti technika KO

Technici kontroly originality – získanie odbornej spôsobilosti

Podľa § 84 zákona 106/2018 Z. z. musí oprávnená osoba kontroly originality zamestnávať ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie kontroly originality na všetkých kategóriách vozidiel v súlade s vydaným povolením na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo aspoň jednu fyzickú osobu, ak je navrhovateľ aj sám odborne spôsobilý na vykonávanie kontroly originality na všetkých kategóriách vozidiel v súlade s vydaným povolením na zriadenie pracoviska kontroly originality.

Technik kontroly originality môže vykonávať kontrolu originality vozidla až po udelení osvedčenia technika kontroly originality. Osvedčenie udeľuje Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po splnení podmienok podľa § 90 ods. 3, písmeno c zákona 106/2018 Z. z.

Jednou z podmienok získania osvedčenia technika kontroly originality je absolvovanie základného školenia. Písomnú žiadosť o prihlásenie fyzickej osoby na základné školenie podáva fyzická osoba, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality (platné povolenie) alebo oprávnená osoba kontroly originality v súlade s § 92 zákona č. 106/2018 Z. z. a v rozsahu podľa § 26 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 139/2018 Z. z.

Ďalšou z podmienok získania osvedčenia technika kontroly originality je absolvovanie skúšky z odbornej spôsobilosti s výsledkom „vyhovel“. Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia fyzická osoba, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality (platné povolenie) alebo oprávnená osoba kontroly originality v súlade s § 93 zákona č. 106/2018 Z. z. a podľa § 29 vyhlášky č. 139/2018 Z. z. prihlasuje prostredníctvom technickej služby kontroly originality vozidiel ministerstvu fyzickú osobu na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich dní odo dna ukončenia základného školenia. Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika kontroly originality alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality podáva technickej službe kontroly originality vozidiel.Na stiahnutiePrihláška na základné školenie technika kontroly originality

Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti (doškolenie)

Prihláška na základné školenie pracovníkov pre administratívne úkony kontroly originality

Prihláška na opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti (doškolenie)

Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti (školenie)

Prihláška na doškoľovací kurz technikov kontroly originality

Prihláška na opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti (školenie)

Upozornenie: Prihlášky na skúšky technikov kontroly originality adresujte ministerstvu dopravy, ale zasielajte ich poverenej technickej službe (nie ministerstvu)!

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV