Pozor na vozidlá z Nemecka, ktoré sú určené na zošrotovanie

Na Slovensko sa začali v ostatnom období dovážať z NSR jednotlivo dovezené vozidlá, ktoré sú v Nemecku určené na zošrotovanie, pravdepodobne z dôvodu plnenia starších emisných noriem a ich majiteľ dostal príspevok na nákup nového vozidla, tzv. šrotovné. Vozidlá, ktoré majú v registračných dokladoch pečiatku s textom „Verwertungsnachweis lag vor“, sú určené na zošrotovanie. V súlade s nemeckým právnym poriadkom takéto autá sa nesmú v NSR znova registrovať. V snahe získať viac financií, niektorí majitelia predávajú vozidlá do iných krajín EÚ, vrátane Slovenska. Jednotlivo dovezené vozidlá z Nemecka, ktoré majú v registračných dokladoch záznam „Verwertungsnachweis lag vor“, pritom nezaregistrujete ani na Slovensku. Spotrebitelia, ktorí si vyhliadnu vozidlo v Nemecku by si mali pred jeho kúpou skontrolovať záznam v registračných dokladoch. Vo väčšine prípadov je prelepený samolepkou s čiarovým kódom a identifikačným číslom vozidla VIN. Pre ľahšie odhalenie prelepeného záznamu v registračných dokladoch môže slúžiť aj odstrihnutý roh registračného dokladu časti I. alebo časti II., príp. obidvoch častí, čo pri bežnom odhlásení vozidla na export nie je obvyklé. Ďalším znakom je pečiatka v registračných dokladoch s textom „Ungultig“, t. j. neplatný. Pečiatka sa pri klasickom odhlásení vozidla na export v Nemecku už niekoľko rokov nepoužíva. Na základe uvedených skutočností nie je možné nemecké vozidlá určené na zošrotovanie na Slovensku registrovať. Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 29 ods. 6 písm. c) ustanovuje, že schvaľovací orgán nesmie uznať ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo, ak takéto vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom štáte z dôvodu jeho recyklovateľnosti alebo ak malo byť zrecyklované. V prípade pokiaľ bude na kontrolu originality (KO) pristavené vozidlo, ktoré má v dokladoch záznam, že sa jedná o vozidlo z Nemecka určené na zošrotovanie, technici KO takéto doklady neakceptujú a nevykonajú kontrolu originality pričom vozidlo nebude možné prihlásiť do evidencie vozidiel v SR.

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV