Verejnosť > Informácie pre verejnosť > Prideľovanie náhradného VIN

Prideľovanie náhradného identifikačného čísla vozidla - VIN

Štátny dopravný úrad pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ak
  • pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
  • pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
  • identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.
Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa nepridelí vozidlu, ak
  • pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
  • pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identifikačných čísel vozidla VIN; to neplatí, ak nadstavba vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci viacstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac identifikačných čísel vozidla VIN,
  • jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,
  • ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti,
  • na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,
  • pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality. Zoznam pracovísk KO oprávnených na túto činnosť nájdete v spodnej časti strany.

Pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN sa vychádza zo zásady, že vozidlu zostáva identifikačné číslo vozidla VIN po celú dobu životnosti a v žiadnom prípade sa nedá zmeniť. Dbá sa pritom o to, aby rovnaké číslo nemohlo byť pridelené rôznym vozidlám. Vo výnimočných prípadoch, že v minulosti nebolo vozidlu pridelené identifikačné číslo vozidla VIN, alebo vozidlu bolo pridelené výrobné číslo, ktoré nezodpovedá identifikačnému číslu vozidla VIN napr. obsahuje lomítka, pomlčky a podobne (ak identifikačné číslo vozidla VIN obsahuje lomítko a rok výroby, rok výroby nie je súčasťou identifikačného čísla vozidla VIN) a nie je na vozidle umiestnené metódou tepania alebo razenia, vozidlu sa pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN podľa štruktúry uvedenej v prílohe metodického pokynu.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla VIN

Zoznam pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV