Verejnosť > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

IRIS IDENT s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská bystrica, IČO: 36 052 639 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Ak prevádzkovateľ získava od dotknutej osoby informácie, ktoré sa jej týkajú, je povinný dotknutej osobe oznámiť:

  • Zodpovedná osoba v zmysle §44 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), je Mgr. Vladimír SALAJ, tel. kontakt: +421 905 602 885.
  • Účelom spracúvania osobných údajov v rozsahu registračného formulára na web stránke www.ko.sk je služba verejnosti pre vyhľadávanie informácií o výsledkoch kontroly originality v celoštátnom informačnom systéme kontroly originality. Dotknutá osoba (používateľ) získa prístup pre vyhľadávanie informácií o výsledkoch kontrol originality. Osobné údaje nie sú spracúvané na žiadny iný účel.
  • Získané osobné údaje dotknutých osôb nie sú ďalej poskytované ani sprístupňované.
  • Získané osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií.
  • Doba uchovávania osobných údajov v rozsahu formulára nie je určená, dotknutá osoba si môže po prihlásení svoje osobné údaje kedykoľvek opraviť, zmeniť alebo vymazať využitím funkcionality web stránky.
  • Dotknutá osoba má právo na začatie konania v zmysle §100 Zákona.
  • Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba vyplnením formulára dobrovoľne.
  • Nie je realizované automatické individuálne rozhodovanie v zmysle § 28 Zákona.
  • Ak dotknutá osoba požaduje vymazať svoje osobné údaje, ktoré zadala v rámci registračného formulára na web stránke www.ko.sk má právo požiadať o ich vymazanie napísaním emailu na adresu miroslav.strelec@iris.sk.

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV