Stacionárne pracovisko kontroly originality – povolenie na zriadenie

Povolenie na zriadenie stacionárneho pracoviska kontroly originality (typu A) s jednou alebo dvomi kontrolnými linkami (podľa § 73 zákona č. 725/2004 Z. z. (ďalej len „zákona“)) vydáva na základe žiadosti príslušný Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (§ 71 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 578/2006 Z. z. (ďalej len „vyhlášky“))

Jednou z podmienok pre udelenie povolenia na zriadenie stacionárneho pracoviska kontroly originality je v prvom rade voľná kapacita siete pracovísk kontroly originality v príslušnom územnom obvode. Informáciu o stave siete v územnom obvode Vám poskytne príslušný Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Mobilné pracovisko kontroly originality – povolenie na zriadenie

Povolenie na zriadenie mobilného pracoviska kontroly originality typu M (§ 71 ods. 2 písm. b) vyhlášky) vydáva na základe žiadosti príslušný Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oprávneným osobám, ktoré už majú udelené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality pre stacionárne pracovisko kontroly originality typu A.

Pri zriaďovaní mobilného pracoviska kontroly originality typu M sa zohľadňuje skutočnosť, že vozidlá kategórie N3, O3, T, C, R, PS a LS vzhľadom na svoju konštrukciu a hmotnosť:

  • môžu mať dopravným značením zakázaný vjazd do miest, kde sú umiestnené stacionárne pracoviská kontroly originality,
  • majú dojazdnú vzdialenosť viac ako 20 km do stacionárneho pracoviska kontroly originality alebo najbližšieho mobilného pracoviska kontroly originality.
Mobilné pracovisko kontroly originality môže byť umiestnené aj v tesnejblízkosti stacionárneho pracoviska kontroly originality, ak vozidlám kategórie N3, O3, T, C, R, PS a LS nie je dopravným značením zakázaný vjazd do týchto priestorov. Sieť mobilných pracovísk kontroly originality a ich počty nie sú obmedzené, t.j. oprávnená osoba kontroly originality môže prevádzkovať v územnom obvode príslušného obvodného úradu dopravy aj viac mobilných pracovísk kontroly originality.

Ak žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky podľa § 83 ods. 2 a 3 zákona písomne požiada príslušný Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o udelenie povolenia na zriadenie mobilného pracoviska kontroly originality, jeho žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v § 73 ods. 3 písm. a), b), c), d) a f) zákona.

Prílohou žiadosti sú
  • výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy, alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými predpismi alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva alebo o nájme pozemku (§ 73 ods. 4 písm. a) zákona,
  • situačný výkres vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch spracovaný v súlade s rozmermi ustanovenými v § 71 ods. 5 a 6 vyhlášky (§ 73 ods. 4 písm. b) zákona),
  • stanovisko príslušného úradu o vhodnosti umiestnenia mobilného pracoviska kontroly originality vo vzťahu k ochrane životného prostredia (§ 73 ods. 4 písm. c) zákona),
Ostatné údaje a doklady uvedené v § 73 zákona sa nevyžadujú, nakoľko o udelenie povolenia na zriadenie mobilného pracoviska kontroly originality môže požiadať len oprávnená osoba kontroly originality, ktorá už má zriadené stacionárne pracovisko kontroly originality a príslušný okresný úrad dopravy pri rozhodovaní o udelení povolenia na zriadenie stacionárneho pracoviska kontroly originality a pri rozhodovaní o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality takýmito údajmi a dokladmi už disponuje.

Overenie plnenia podmienok

Žiadosť o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality žiadateľ predkladá poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel v rozsahu ustanovenom v § 18 vyhlášky. O výsledku overenia splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality, poverená technická služba kontroly originality vozidiel vydá správu.

Správu z overenia, okrem iného, žiadateľ prikladá (podľa § 74 ods. 3 písm. k) zákona) k žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality Okresnému úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Oprávnenie na vykonávanie kontrol originality

Ak sú splnené všetky podmienky, okresný úrad dopravy rozhodne podľa § 74 ods. 6 zákona. o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality. Každé rozhodnutie o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality musí obsahovať aj dátum začatia činnosti.

Rovnaký postup sa vzťahuje aj na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vykonávanej v mobilnom pracovisku kontroly originality.

Na stiahnutie

Zriadenie pracoviska KO (PKO) - text
Zriadenie pracoviska KO (PKO) - obrázok
Cenník overovania plnenia podmienok
Určená sieť pracovísk kontroly originality
Zoznam schválených meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie kontroly originality


 
© 2015 - IRIS IDENT