Stacionárne pracovisko kontroly originality – povolenie na zriadenie

Povolenie na zriadenie stacionárneho pracoviska kontroly originality (typu A) s jednou alebo dvomi kontrolnými linkami (podľa § 73 zákona č. 725/2004 Z. z. (ďalej len „zákona“)) vydáva na základe žiadosti príslušný Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (§ 71 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 578/2006 Z. z. (ďalej len „vyhlášky“))

Jednou z podmienok pre udelenie povolenia na zriadenie stacionárneho pracoviska kontroly originality je v prvom rade voľná kapacita siete pracovísk kontroly originality v príslušnom územnom obvode. Informáciu o stave siete v územnom obvode Vám poskytne príslušný Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Overenie plnenia podmienok

Žiadosť o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality žiadateľ predkladá poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel v rozsahu ustanovenom v § 18 vyhlášky. O výsledku overenia splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality, poverená technická služba kontroly originality vozidiel vydá správu.

Správu z overenia, okrem iného, žiadateľ prikladá (podľa § 74 ods. 3 písm. k) zákona) k žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality Okresnému úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Oprávnenie na vykonávanie kontrol originality

Ak sú splnené všetky podmienky, okresný úrad dopravy rozhodne podľa § 74 ods. 6 zákona. o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality. Každé rozhodnutie o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality musí obsahovať aj dátum začatia činnosti.

Rovnaký postup sa vzťahuje aj na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vykonávanej v mobilnom pracovisku kontroly originality.

Na stiahnutie

Zriadenie pracoviska KO (PKO) - obrázok
Cenník overovania plnenia podmienok
Určená sieť pracovísk kontroly originality
Zoznam schválených meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie kontroly originality


 
© 2015 - IRIS IDENT