Rozhodnutie Rady Európskej únie č. 2004/919/ES

30. decembra 2004 vstúpilo do platnosti rozhodnutie Rady Európskej únie č. 2004/919/ES o potláčaní trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami, ktorá má cezhraničné dôsledky, v ktorom sa okrem iného uvádza:

„V členských štátoch Európskej únie je každý rok odcudzených približne 1,2 milióna motorových vozidiel. Tieto krádeže predstavujú značnú škodu vo výške najmenej 15 miliárd eur za rok. Veľký podiel týchto vozidiel, približne 30 až 40 %, je ukradnutých organizovaným zločinom a potom prestavaných a vyvezených do iných štátov v rámci aj mimo Európskej únie.“

Slovenská republika patrila medzi krajiny, kde nedostatočný kontrolný mechanizmus umožňoval legalizáciu odcudzených a zmanipulovaných vozidiel. „Voľný trh“ s dokladmi bol tomu jasným dôkazom.

Cieľom tohto rozhodnutia je preto zlepšiť spoluprácu v rámci Európskej únie na účely predchádzania a boja s cezhraničnou trestnou činnosťou súvisiacou s vozidlami. Mimoriadna pozornosť sa venuje vzťahu medzi krádežami vozidiel a nelegálnym obchodovaním s autami, ako aj zamedzenie ich legalizácie zvýšenou kontrolou pred registráciou a preregistráciou.

Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla. Používaná je celá škála postupov, od jednoduchej zmeny VIN, sfalšovania dokladov alebo údajov v nich, cez výmenu dôležitých dielov, až po „poskladanie“ z rôznych nezriedka havarovaných vozidiel. Vznikajú vozidlá, ktoré sú nielen nespôsobilé na premávku z pohľadu neoprávnených zmien, ale aj nebezpečné z pohľadu konštrukčných zmien.

V súlade s článkom 8 ods. 2 citovaného rozhodnutia musia príslušné orgány členských štátov odobrať Osvedčenie o registrácii vozidla, ak počas kontroly vzniklo podozrenie, že došlo k porušeniu v súvislosti s identifikačnými značkami vozidla, ako je identifikačné číslo vozidla - VIN.

Kontrola originality (KO)

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zákonom č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon“) zaviedlo novú technickú službu – kontrolu originality identifikátorov vozidiel. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2005.

Výsledok kontroly originality

Kontrolou originality sa rozumie zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov.

Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách

Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé. V súlade s § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:
  • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
  • ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
  • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
  • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ
Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:
  • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie z dôvodu jeho odcudzenia
  • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
  • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
  • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006
  • povolenie výnimky z ustanovení § 5 až 8, 14 až 16b, 18 až 20 a 22 zákona 725/2004 Z. z. už prevádzkovaného vozidla v premávke na pozemných komunikáciách

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel

Zabezpečovať činnosti súvisiace s technickou službou kontroly originality vozidiel je oprávnené ministerstvo alebo v mene ministerstva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej ministerstvo udelilo na túto činnosť poverenie. Ministerstvo dopravy na základe výsledku výberového konania udelilo poverenie na technickú službu kontroly originality vozidiel spoločnosti IRIS IDENT, s.r.o., Banská Bystrica.

Povinnosti Poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel v súlade s § 32 citovaného zákona sa nachádzajú na stránkach Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Sieť pracovísk kontroly originality (PKO)

Na Slovensku postupne vznikne sieť cca 150 - 180 oprávnených PKO. Zriaďovatelia PKO, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré chcú prevádzkovať PKO a vykonávať kontroly originality podľa § 83 citovaného zákona, sú povinné vopred písomne požiadať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality. Príslušným na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality je obvodný úrad, v ktorého územnom obvode bude PKO zriadené.

V zmysle platného správneho poriadku má povolenie na zriadenie PKO platnosť 2 roky. To je dôvod, prečo mnohí zriaďovatelia pristupovali, pod vplyvom opakovaných mystifikujúcich medializovaných informácií, k zriaďovaniu PKO pred spustením povinnej kontroly originality, nanajvýš opatrne.

Po zriadení pracoviska a splnení podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality v zmysle § 74 citovaného zákona, udelí príslušný obvodný úrad oprávnenie na vykonávanie kontroly originality. Od dátumu uvedeného v oprávnení môže oprávnené PKO vykonávať kontroly originality.

V súlade s § 70 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. sieť PKO je tvorená tak, že v každom okrese musia byť zriadené aspoň dve pracoviská kontroly originality oprávnené vykonávať kontroly originality vozidiel pre všetky kategórie vozidiel, plus ďalšie dve PKO v každom krajskom meste (Košice 4+2, Bratislava 5+3). Každé pracovisko môže mať dve kontrolné linky a pracovať v predĺžených zmenách a víkendoch. Ak by v danom teritóriu ani toto nepostačovalo, ministerstvo dopravy môže v súlade s vyhláškou rozšíriť kapacitu siete o ďalšie PKO tak, aby bola zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie kontroly originality. Viď Určená sieť pracovísk kontroly originality

Technik kontroly originality

Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať kontroly originality a spĺňa podmienky definované zákonom, môže ako technik kontroly originality vykonávať kontrolu originality vozidla až po udelení osvedčenia technika kontroly originality príslušným obvodným úradom dopravy. Podmienky získania osvedčenia sú definované v citovanom zákone (§ 78 a násl.) a citovanej vyhláške (§ 79 a násl.).
 
© 2015 - IRIS IDENT