„Priestor na vašu príležitosť“

Spoločnosť IRIS IDENT, s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici realizovala v období marec 2009 až august 2010 projekt „Zavedenie systému manažérstva podľa STN EN ISO/IEC 17024:2003 za účelom certifikácie osôb v oblasti kontroly originality a identifikácie vozidiel“.

Hlavným cieľmi projektu bolo:

a) zavedenie systému manažérstva podľa STN EN ISO/IEC 17024:2003 za účelom certifikácie osôb v oblasti kontroly originality a identifikácie vozidiel a vzniku novej pracovnej špecializácie – certifikované osoby na identifikáciu vozidiel a/alebo identifikáciu dokladov o evidencii vozidla s celorepublikovou pôsobnosťou,
b) zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov, osvojenie si nových poznatkov a metód ako predpoklad pre kvalifikovanejšie a kvalitnejšie vykonávanie ich činností a v neposlednom rade aj zlepšenie kvality poskytovaných služieb.

Projekt bol realizovaný v hodnote 175 033,29 € a cieľovou skupinou projektu boli zamestnanci spoločnosti IRIS IDENT, s.r.o. Spoločnosť nemala žiadneho partnera participujúceho na projekte.

Vznik nového pracovného odvetvia

Počas realizácie projektu bol v spoločnosti vybudovaný a zavedený systému manažérstva podľa STN EN ISO/IEC 17024:2003 za účelom certifikácie osôb v oblasti kontroly originality a identifikácie vozidiel. V rámci tohto zavedeného systému manažérstva kvality bol vyvinutý a nasadený elektronický systém riadenia kvality v spoločnosti so zameraním na podporu vykonávania certifikácie osôb v oblasti identifikácie vozidiel a skvalitnenia služieb zákazníkom. Elektronický systém poskytne odbornej i laickej verejnosti informácie ohľadom certifikácie osôb v oblasti identifikácie vozidiel, možnosť elektronickej komunikácie zákazníkov so spoločnosťou ako aj certifikovanými osobami.

V júli 2010 bola spoločnosť IRIS IDENT, s.r.o. úspešne akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou ako orgán certifikujúci osoby v oblasti identifikácie vozidiel pre kategórie činností:

a) certifikácia osôb vykonávajúcich identifikáciu vozidiel,
b) certifikácia osôb vykonávajúcich identifikáciu dokladov o evidencii vozidla.

Úspešná akreditácia vytvorila podmienky pre vznik nových znaleckých odvetví v odbore Cestná doprava a to konkrétne - certifikovaní znalci posudzujúci identitu vozidiel a certifikovaní znalci posudzujúci pravosť a identitu osvedčení o evidencii vozidla. Vznik nových odvetví má výrazný vplyv na zvýšenie počtu zistení pôvodnej identity vozidiel a zvýšeného počtu vrátených vozidiel právoplatným majiteľom.

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie a zamestnanosti

V rámci realizácie projektu si zamestnanci spoločnosti formou školení zvýšili svoje jazykové vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku, ktoré sú potrebné pri realizácii pracovných činností potrebných k výkonu ich práce. Dôraz bol kladený aj na rozvoj vedomosti a zručnosti zamestnancov v oblasti systémov manažérstva kvality. V rámci viacerých školení si osvojili nové poznatky a metódy, ktoré sú predpokladom pre kvalifikovanejšie a kvalitnejšie vykonávanie ich činností a v neposlednom rade aj zlepšenie kvality poskytovaných služieb vo vzťahu k zákazníkom.

Vzdelávacích aktivít v rámci projektu sa zúčastnilo 18 zamestnancov (5 žien a 13 mužov) z toho aj 2 zamestnanci reprezentujúci tzv. znevýhodnené skupiny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


Kontaktné údaje:

IRIS IDENT, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica, Tel.: 048 415 15 25, Fax: 048 415 15 26, e-mail: iris@iris.sk, www.ko.sk
 
© 2015 - IRIS IDENT